دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
شرایط ثبت نام در این مدرسه چگونه است؟
اولین مرحله با پیش ثبت نام در سایت دبیرستان بوده و یا مراجعه حضوری به آدرس مدرسه پیش ثبت نام کرده و سپس پس از گزینش اولیه به مرحله مصاحبه با مسئول ثبت نام پایه مراجعه کرده و با توجه به شرایط و ویژگی های دانش آموز، در لیست ثبت نام و یا لیست ذخیره قرار خواهد گرفت.
این مدرسه در کدام منطقه آموزش پرورش قرار دارد و محدوده ثبت نام آن کجاست؟
دبیرستان امام صادق (ع) در منطقه 3 آموزش پرورش شهر تهران قرار دارد و محدوده ثبت نامی آن از محله نوبنیاد و محله اختیاریه و پاسداران و دولت دانش آموز میپذیرد.
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1