دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
  واحد مشاوره  

فعالیتهای مشاوره در آموزشگاه

از مهمترین اهداف و وظایف آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانهای سالم و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است.

فرآیند برنامه راهنمایی و مشاوره با در نظر گرفتن نقش هریک از عوامل مؤثر در امر تعلیم و تربیت اعم از برنامه های درسی، مدیر، معلم، عوامل اجرایی، والدین، همسالان و.... و نیز ویژگیهای روان شناختی فردی و گروهی دانش آموزان با به کارگیری روشهای علمی و تخصصی و فنون راهنمایی و مشاوره کمک کرد تا ضمن سازگاری عاطفی و روانی با شرایط و موقعیتهای مختلف نسبت به اخذ تصمیم و انتخاب مناسب اقدام نماید.حوزه هایی که مشاوره می تواند در آن مؤثر باشد:

الف: حوزه روانی

1- ارتباط با دانش آموزان نیازمند به خدمات مشاوره فردی و گروهی

2-آموزش خودشناسی و تشخیصی

3-آموزش مهارت های اجتماعی

4-کنترل اضطراب و مقابله با افسردگی

5- آموزش انطباقی

ب: علمی

1-آشنایی با نظام جدید متوسطه

2-شناخت محیط های تحصیلی و شغلی

3-برگزاری تست ها و انتخاب رشته تحصیلی

4-هدایت تحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی

5-روشهای صحیح مطالعه

6-راهنمایی تحصیلی

7-راهنمایی حرفه ای

ج: اجتماعی

1-آموزش نظم و همکاری

2- تعاون، همدلی

3- احترام به حقوق دیگران (احقاق حق)

4- اعتماد به نفس

5- شیوه های دوست یابی

6- آموزش سازش با محیط جدید

7- آموزش روابط اجتماعی

همکاران ارجمند آقایان جهانشاد ، جمالی و زمانی در این راستا کمک ها و راهنمایی های لازم را به اولیای ارجمند و دانش آموزان عزیز ارائه خواهند نمود.

 
تصاویر مشاوره