دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
معاونت آموزشی
دکتر فرزاد روشنی -