دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
 
آقای حمید رضا اسماعیل زاده