دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
 




آقای مهدی طاهری