دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
معاونت آموزشی
 
آقای مهدی طاهری