دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
آقایان مظفری
 


 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير:  جناب آقای علیرضا مظفری   نام درس : علوم زيست و بهداشت         پايه تحصيلي:       سابقه آموزشي :

 

1- روش تدريس دبير دركلاس:

تدريس مطالب كتاب ، خواندن مباحث كتاب ، ارائه سؤالات متن ، پاسخ به پرسش هاي دانش آموز ان درسي وغيردرسي

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان

خواندن تمام مطالب درسي (حتي بيشتر بدانيد) ، استفاده از كتاب كمك آموزشي در مواقع لزوم ، پاسخ به پرسش هاي متن

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

حضور به موقع اولياي محترم در جلسات مدرسه ، رسيدگي به موارد درسي وتكاليف ، نظارت برعملكرددانش آموز به طورمستمروپي گير

4- چكونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

براي درس زيست شناسي 4 تا 6 ساعت درهفته

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان

پاسخ به پرسش هاي ، فعا ليت ها ، تحقيق درسي درمورد موضوعات مرتبط با درس موردنظر

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

هفتگي ومستمر