دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
آقای علی موسوی 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير: آقای علی موسوی    نام درس :دين وزندگی  پايه تحصيلي: دوازدهم     سابقه آموزشي :280 سال

 

1- روش تدريس دبير دركلاس:

الف) روخواني آيات   ب) ترجمه آيات (به كمك دانش آموزان )   پ) توضيح مطالب درسي ( به صورت بحث )  ت) ارائه مطالب اضافي ازجمله شان نزول و روايات

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان

الف) مطالعه مقدماتي و مختصرمطالب درسي قبل ازتدريس   ب) انجام ترجمه آيات قرآني   پ) تدارك سؤال براي انجام بحث علمي دركلاس

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

الف) رسيدگي به انجام تكليف فرزندشان  ب) اطلاع ازنمرات كسب شده توسط فرزندشان

 

4- چكونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

الف ) پيش مطالعه     ب ) مرورمطالعه پس از تدريس

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان

الف) ترجمه آيات با استفاده از كتاب قرآن    ب) مطالعه كتاب قبل ازتدريس     پ ) مطالعه وبررسي پيام هاي قرآني پس از تدريس

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

پيگيري مراحل ذكر شده