دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
آاقای روشنی

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

 

دبيرستان هیات امنایی  امام صادق (ع)

آشنایی با تیم آموزشی

 

نام ونام خانوادگي دبير: جناب آقای فرزاد روشنی              نام درس :زبان فارسي پايه تحصيلي: دهم ، یازدهم و دوازدهم        سابقه آموزشي : 28 سال

سوابق : استاد یار دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگیان ، دانشکده فنی حرفه ای سما 

تالیفات : زیبا شناسی سخن پارسی ، آرایه های ادبی در کنکور ، مباحث کنکوری زبان فارسی ، قرابت معنایی در کنکور ، لغت و املا در کنکور ، اژدها در منظومه های حماسی

1- روش تدريس دبير دركلاس:

بيان جزء به جزء مطالب درسي همراه با تمرين بسيارجهت آماده كردن براي امتحانات و همچنين سال هاي آينده

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان:

توجه كامل به درس  هنگام تدريس ، خواندن آن مطالب به اختصاردرهمان روز، آمادگي كامل براي  هفته آينده

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

تعامل كامل بين دبيرو اوليا ي محترم ، رسيدگي به وضعيت درسي دانش آموزان درخانه وبعد در مدرسه

4- چگونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

با آرامش كامل وبا ذهني آسوده كل مطالب را بخواند، بفهمد وسپس قسمت به قسمت حفظ كند.

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان:

پس از خواندن جزوه و مطالب درسي و فهميدن تمام و كمال درس تكاليف را انجام دهند.

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف:

تا حد امكان پرسش وپيگيري مدام

 

 

 

 

 

 
آقای