دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
آقای مرتاضی

 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی  امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير:            احمدمرتاضي             نام درس :              زبان خارجه        پايه تحصيلي:   یازدهم و چهارم                         سابقه آموزشي : 28سال

1- روش تدريس دبير دركلاس:

آموزش مفهومي در قالب كاربرد واژگان ، تدريس مفهومي و مهارت هاي  درك مطلب ، آموزش مهارت هاي تستي زني

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان

الف) مطالعه يك روز درميان حداقل 30 دقيقه  و انجام تست هاي كنکور در كتاب تست 

ب) مطالعه حداقل 2 درك مطلب  درهفته  

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

الف) پيگيري در صدهاي زبان بعداز هر آزمون و كنترل برنامه مطالعاتي فرزندان 

ب) ياددآوري برنامه مطالعاتي يك روز درميان

4- چگونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

تركيبي ازتستي و تشريحي ، منبع كتاب درسي ، جزوه دبيرو كتاب تست

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان

الف) ابتدا مطالعه مبحث تدرسي شده دبير

ب) دوره مباحث اضافي تدريس شده در جزوه 

پ ) انجام يك صفحه تست با زمان گيري  وسپس تصحيح پا سخ ها 

ت) يادداشت نكات مهم هر درس دردفتر

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

هرجلسه دانش آموزان تكليف دارند نيازبه يادآوري توسط اولياء محترم براي انجام آن در منزل الزامي است.

 

 

 

 
آقای یزدانی

 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان و مركزپيش دانشگاهي نمونه دولتي امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير: حميدرضا يزداني              نام درس : زبان خارجه(1)     پايه تحصيلي: اول                    سابقه آموزشي :20سال

1- روش تدريس دبير دركلاس:

تدريس ازطريق مشاركت دانش آموزان ، تكرار مباحث دستوري و تقويت آن ، گرامر از طريق جلب  توجه دانش آموزان

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان:

مطالعه كتاب كار  يك باردرهفته ، ارائه lictuer در سركلاس ، يادگيري از طريق جملات خاصي كه روي آنها تا كيد مي شود.

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

كنترل تكاليف ووظايف محوله از طريق دبيران ، حضورهفته ي يك باراولياي محترم درمدرسه جهت سؤال درمورددرس

4- چگونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

كاربا فرهنگ لغت وكنترل كردن تلفظ كلمات و عبارات

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان:

تلاش براي فهميدن متون جديد درحد توان هر دانش آموز ، محدودنشدن به لغات جداي از متن

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

درست كردن فايلي مخصوص براي جمع آوري تكاليفی که به صورت كپي ارائه شود.