دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
آقای محمود جمالی زاده
 
مشاور محترم پایه ی دوازدهم


 

 
     
 
     
آقای محسن زمانی
 
مشاور محترم پایه های دهم و یازدهم