دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
آقای دکتر رامین صفیان

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي آقای رامین صفیان              نام درس : فيزيك   پايه تحصيلي :  یازدهم و دوازدهم  سابقه آموزشي : 26سال

 

1- روش تدريس دبير دركلاس:

ابتدا توضيح درس ودرحد امكان آزمايش عملي در كلاس سپس بيان جزوه كه در دفتر بچه ها نوشته مي شود و در اتمام حل مسائل مربوطه ، مطالعه كتاب و مشخص كردن نكات مهم كتاب وحل تمرين هاي كتاب ،درمورد پایه ی دوازدهم: كليه فصل هاي فيزيك دوازدهم و پايه بصورت جزوه كپي شده در اختيار دانش آموزقرارگرفته ، لذا ابتدا تدريس مطالب انجام شده وسپس تست ها

انتخاب شده كه در جزوات موجوداست حل مي شود.

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان

به ازاي هرجلسه 75 دقيقه انتظار مي رود ، بعداز ظهر هر دانش آموز75 دقيقه به مطالعه و حل تمرين هاي مربوطه به پردازد( دقت شودمطالعه بايد درهمان روزبرگزارگردد)، درمورد پایه ی دوازدهم:  الف) حل مجدد تست ها و مطالعه جزوه  ب) حل تست هاي انتخاب شده دركتاب گاج

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

كنترل زمان مطالعه دانش آموزان درمنزل ، چون اكثر مطالب جزوه بصورت پرسش وپاسخ مي باشد اولياي محترم مي توانند درمنزل بعداز مطالعه از فرزندشان پرسش به عمل آورند. درموردپایه ی دوازدهم:ايجاد شرايط مناسب براي مطالعه دانش آموزان و

كنترل تراز دانش آموزان در آزمون گزينه دو

4- چكونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

مطالعه هر روزمطالب درسي به ازاي مرحله 75 دقيقه مطالعه درمنزل ، درمورد پایه ی دوازدهم :مطالعه وحل مجدد تمرينات جزوه

سپس حل تست هاي گاج

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان

پس از مطالعه مطالب تدريس شده تمرينات داده شده حل شود. درمورد پایه ی دوازدهم : در بند چهارتوضيح داده شد.

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

بهتر است دانش آموزان يك دفتر يادداشت داشته باشند وتكاليف تمام دروس را دراين دفتر داشته باشند ودراين صورت اوليا مي توانند تكاليف فرزندان خود را كنترل كنند. درمورد پيش دانشگاهي : در بند چهارتوضيح داده شد.

 

 

 

 
آقای پرهام نوروزی

 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی  امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير: آقای پرهام نوروزی    نام درس : فيزيك (1)                               پايه تحصيلي : دهم                    : سابقه آموزشي :6 سال

 

1- روش تدريس دبير دركلاس:

ابتدا در مورد درس توضيح داده و مثال ها يي كه به فهم درس كمك كند ، سپس خلاصه را مي گويم تا دانش آموزان يادداشت كنند و براي هر موضوع حداقل سه مثال حل مي كنيم وروابط را به كار مي بريم.

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان:

انتظار داريم كه دانش آموزان درسي كه هرجلسه مي دهيم ،درمنزل آن را با دقت مروركنند ومثال هاي گفته شده و مثال هايي كه درمتن كتاب است مرور كرده وتمرين هاي اضافي كه به صورت پلي كپي داده شده است را حل و در جلسه بعد ايرادها را به پزسند.

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

انتظارازاولياي محترم اين است كه پيگير درسي فرزندانشان باشند، مواظب باشند كه ازوقت آزاد استفاده بهينه كنند ، جوياي درس فرزندشان از مدرسه باشند ، ورقه امتحاني آنها را با دقت بررسي كنند همراه با جزوه واز آنها بازخواست كنند.

4- چكونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

براي خودشان برنامه ريزي داشته باشند ومتن درس داده شده را با دقت مروركنند ، مثال هاي حل شده كتاب و تمرين هاي حل شده را با دقت و چندين با حل كنند تا خوب ياد بگيرند.

5 - چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان:

تمرين ها يي كه اضافه بر كتاب داده  مي شود، حداقل براي هرجلسه ي درسي پنج سؤال حل كنند.

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

اولياي محترم مي توانند معلم خصوصي فرزندشان باشند از جزوه وتمرين هاي حل شده سؤال طرح كنند تا مانند امتحان دانش آموزان آنها را حل كنند و از روي جزوه تصحيح كنند و در صورتي كه امكان پذيراست كه تسلط بر فرزندشان داشته باشند.