دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
آقای امرایی
 
 

 

 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

 

نام ونام خانوادگي دبير:فرزین امرایی          نام درس : عربي          پايه تحصيلي :  دهم ، یازدهم و دوازدهم       سابقه آموزشي : 30سال

 

1- روش تدريس دبير دركلاس:

ادبيات وزبان فارسي : روخواني درس ، تفهيم نكات مهم معنايي و اصطلاحي ، بررسي آرايه هاي ادبي ، جواب دادن ضمن درس به سؤالات

ادبيات وزبان عربي : تدريس قواعد درس به صورت مكتوب روي تخته ، حل تمرينات مربوط به درس از خارج كتاب ، روخواني متن درس ومعنا كردن حضوري درس( لغات ، اصطلاحات ) يادآوري مطالب سالهاي قبل با حل تمرينات

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان

توجه به درس در سر كلاس ، حضور مرتب در كلاس ، نپرداختن به تكاليف دروس ديگر در كلاس هنگام تدريس و انجام تمرين (بعضي از دانش آموزان كتاب هاي  كمك درسي  به كلاس مي آورند وبه بهانه اين كه مطالب مطرح  شده درس ، در كتاب هاي كمك درسي هست از نوشتن مطالب و توجه به درس خودداري مي كنند.

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

 الف ) مراجعه حضوري به دبيرستان حداقل در ماه يك بار و آشنا شدن با وضعيت درسي ، انضباطي وساير موارد فرزندشان ازطريق ارتبا ط مستقيم با دبيران

ب) توجه دادن فرزندان به اهميت امتحانات نهايي  و تاثير نمرات آن در كنكور

4- چگونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

   روخواني متون درس ها، خواندن لغت نامه دروس و مرور درس در روز قبل از درس ، اهميت دادن به آزمون ها به عنوان نمره مستمر و مطالعه دروس به صورت متناوب و نه يكباره چندين دروس در يك شب

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان

در رديف 2  جواب داده شده است .

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

الف ) توجه به حضور در آزمون ها ( بسياري از دانش آموزان در آزمون ها غيبت مي كنند).

ب) توجه به برنامه آزمون ها

پ ) برنامه ريزي با كمك خود دانش آموزبراي جلوگيري از اتلاف وقت