دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
آقایان مجدآرا و رحمانی
 

 

 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

 

نام ونام خانوادگي دبير:        نام درس : عربي          پايه تحصيلي :  دهم ، یازدهم       سابقه آموزشي : 

نام ونام خانوادگي دبير:                نام درس : عربي          پايه تحصيلي :  دوازدهم       سابقه آموزشي :