دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
  اهداف انضباطی  

استراتژی کلی :

تربیت دانش آموزی نظم پذیر و قانون گرا

از طریق : اجرای مقررات انضباطی به شرح جدول ذيل :

آيين نامه انضباطي دبيرستان نمونه دولتی امام صادق ع منطقه 3 تهران

موارد انضباطي

چگونگي كسر امتياز

تاخير

الف- صبحگاه

ب- ورود به كلاس

مرحله اول

تذكر

مرحله دوم

تذكر و ثبت در پرونده انضباطي

مرحله سوم

تذكر و ثبت در پرونده انضباطي اطلاع تلفني به ولي دانش آموز

مرحله چهارم

تذكر و ثبت در پرونده انضباطي اخطار كتبي به ولي دانش آموز

مرحله پنجم

تعهد كتبي از دانش آموز و ولي دانش آموز

مرحله ششم

محروم از كلاس و ارجاع به شوراي دبيرستان

غيبت

روز انجام غيبت

غيبت دانش آموز بايد تا ساعت 9 صبح به اطلاع دبيرستان رسيده شود .

در صورتي غيبت دانش آموز موجه مي باشد كه ولي دانش آموز فرداي روز غيبت حضورا ، جهت امضاي دفتر غيبت به دفتر دبيرستان مراجعه نمايد .

تدكر مهم : در صورتي كه ولي محترم دانش آموز ظرف مدت 24 ساعت از زمان غيبت جهت امضاي دفتر مربوطه به دبيرستان مراجعه ننمايد ، دانش آموز از كلاس محروم مي شود .

بي انضباطي در كلاس

الف- بي توجهي

ب- بي ادبي

ج- عدم انجام تكليف

د- تكليف نويسي در كلاس و .....

مرحله اول

ياد داشت در پوشه كلاسي توسط دبير - تذكر توسط معلم راهنما

مرحله دوم

ارجاع به معلم راهنما توسط دبير اطلاع به والدين اطلاع به ولي استفاده از كلاس

مرحله سوم

معرفي به دفتر دبيرستان اخذ تعهد از دانش آموز ارسال نامه كتبي به ولي استفاده از كلاس بعدي

مرحله چهارم

معرفي به دفتر دبيرستان اطلاع تلفني به ولي دانش آموز محروميت از كلاس تا حضور ولي دانش آموز و اخذ تعهد كتبي

مرحله پنجم

معرفي به شوراي دبيرستان محروم از كلاس تا تصميم گيري شورا

تبصره : : بر اساس مصوبه شوراي دبيرستان در صورت صلاحديد معلم راهنما ، دانش آموز در زمان هاي مقرر بايستي براي تكميل نقص تكاليف روز بعد در مدرسه بماند .

بي انضباطي در حياط

الف- تذكرات مسئولين

ب- نارضايتي ديگر دانش آموزان

ج- حضور در كلاس و راهرو در زنگ هاي تفريح

د- خوردن تنقلات در ساختمان

مرحله اول

تذكر

مرحله دوم

اخطار كتبي توسط معاونت يا معلم راهنما

مرحله سوم

ثبت در پرونده انضباطي اخذ تعهد از دانش آموز توسط دبيرستان

مرحله چهارم

ثبت در پرونده انضباطي كسر تا يك نمره از انضباط اطلاع به ولي

عدم رعايت

الف- آداب و معاشرت

ب- وضعيت ظاهري ( لباس كيف و كفش ...)

ج- بهداشت ( موي سر ، ناخن ، خط ريش )

د- شئونات اسلامي

مرحله اول

تذكر فردي توسط معاونت

مرحله دوم

اخطار كتبي توسط معاونت ثبت در رايانه توسط اخطار دهنده

مرحله سوم

اخذ تعهد كتبي از دانش آموز - ثبت در رايانه

مرحله چهارم

اخذ تعهد كتبي از دانش آموز در حضور ولي

مرحله پنجم

محروميت يك روزه از كلاس ها اخطار كنبي به ولي دانش آموز

مرحله ششم

معرفي به شوراي دبيرستان

همراه داشتن وسايلي چون :

الف- موبايل

ب- لوازم صوتي

ج- لوازم لوكس آموزشي

مرحله اول

ضبط وسيله و تحويل به ولي دانش آموز ثبت در پرونده انضباطي

مرحله دوم

ضبط وسيله احضار ولي ثبت در پرونده كسر تا يك نمره از انضباط

مرحله سوم

ضبط وسيله ثبت در پرونده معرفي به شوراي دبيرستان جهت تصميم گيري

موارد انضباطي

چگونگي كسر امتياز

تقلب :

الف- استفاده كردن از هر گونه نت و يا يادداشت

ب- به همراه داشتن نت و يا يادداشت

ج- نگاه كردن به ورقه ديگري

مرحله اول

اخراج از امتحان نمره امتحان صفر حضور ولي و اخذ تعهد از دانش آموز

مرحله دوم

ارجاع به شوراي دبيرستان

درگير ي :

الف- لفظي

مرحله اول

تذكر فردي توسط معاونت

مرحله دوم

اطلاع كتبي به ولي ثبت در پرونده انضباطي

مرحله سوم

احضار ولي و تعهد كتبي از ولي كسر تا 5/0 نمره از انضباط

مرحله چهارم

ارجاع به شوراي دبيرستان

استفاده از الفاظ ناصحيح باعث احضار ولي جهت ارائه توضيح و محروميت يك روزه از كلاس ها مي باشد .

درگير ي :

الف- فيزيكي

مرحله اول

اخراج تا حضور ولي دانش آموز مقصر جهت اخذ تعهد كتبي كسر تا يك نمره از انضباط

مرحله دوم

اخراج از يك روز تا3 روز - حضور ولي دانش آموز مقصر جهت اخذ تعهد كتبي كسر تا 2 نمره از انضباط

مرحله سوم

ارجاع به شوراي دبيرستان

تبصره : بررسي و قضاوت در خصوص موضوع در گيري بر عهده مسئولين مدرسه مي باشد .

آسيب رساندن به اموال دبيرستان و محيط :

مرحله اول

ثبت در پرونده انضباطي جبران خسارت اخذ تعهد از دانش آموز

مرحله دوم

ثبت در پرونده انضباطي جبران خسارت اخذ تعهد از ولي دانش آموز

مرحله سوم

ارجاع به شوراي دبيرستان