دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
آقای اربابی
 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير:مجيد حاجي اربابي            نام درس : شيمي  پايه تحصيلي :دهم و یازدهم  سابقه آموزشي: 26سال

1- روش تدريس دبير دركلاس: دررابطه دوم دبيرستان:الف) يادآوري وارزشيابي مقدماتي ازمطلب درس ازسال گذشته   ب) تفسير مطالب ازطريق متن كتاب  پ) ارائه جزوه ومثال هاي مربوطه

دررابطه با پایه ی یازدهم :الف)تفسيرموضوع درس از طريق ايجاد سؤال درذهن دانش آموز ب)تحليل مطلب موردنظربه روش آموزش ومثال ها پ)مراجعه به متن كتاب وحل تمرينات  ت)ارائه جزوه ومثال هاي امتحانات نهايي ث)استفاده از كتب كمك درسي

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان: در رابطه دوم دبيرستان:الف) دريافت وپذيرش اين كه  شيمي (1) با شيمي(2) بسيارمتفاوت وانتظارات  آموزشي آن نيزدرسطوح بالاتري خواهدبود. . 

ب) حضور كامل وعدم تا خير وغيبت دركلاس درس

 دررابطه با مرور دروس:

الف)حل دوباره ويا چند باره ي تمرينات ارائه شده در جزوه 

 ب) دوري از هرگونه بي نظمي دركلاس وتمركزكافي

 پ) عدم استفاده ازجزوه ي دوستان هنگام انجام تكاليف

 ت)انجام تكالبف محوله درمنزل 

ث)درنظر داشتن زمان باقي مانده تا كنكورسراسري

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

در رابطه دهم:

الف )بازبيني دفاتر وكتاب هاي ارائه شده توسط دبير 

ب) ارتباط نزديك بامدرسه ودبيران

  پ )نظارت دقيق برآمد وشد فرزندان وارتباط با گروه هم سن

  دررابطه با یازدهم:

الف) جدي گرفتن سال سوم دبيرستان وامتحان نهايي والقاء آن به دانش آموز

ب) حضور درمدرسه حداقل ماهي يك بار

پ)پاك نمودن عباراتي ازقبيل نمي توانم ، همه قبول هستند و هرگونه توجيهي كه فرزندو شما درقبال كسب نتايج ضعيف ارائه مي دهداز ذهن او

4- چكونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :

درمورد دوم دبيرستان:

الف)تحليل مطالب ارائه شده ازطريق مراجعه به كتاب درهمان روز

 ب)هنگام مطالعه ازدرازكشيدن ، شنيدن موسيقي ، ديدن فيلم ، صحبت با گوشي همراه خودداري كنند.

درمورد دانش آموزان یازدهم:

الف) استفاده ازجزوات بني هاشم وحل سؤال هاي آن

 ب)مراجعه به متن كتاب وعبارات علامت زده

پ) مطالعه ي حداقل 50 دقيقه درس شيمي

ت)مرورمجددمتن كتاب وجزوه ي ارائه شده درهمان روز

 ث) حل تمرين هاي كتاب كمك آموزشي درمحيطي آرام

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان:

درمورد یازدهم :

الف)براي پاسخ دادن به موارد موجوددركتاب كارابتدا  از كتاب درسي وسپس ازجزوه ي كلاسي كمك بگيرد.

ب)انجام تكاليف درهمان روز

پ ) استفاده نكردن از ماشين حساب 

 ت) براي پيش داتشگاهي بدون استفاده از پاسخ نامه وصرفا با استفاده ازمعلومات خودوتمرين ها را درصورت نيازبه صورت محدوداز پاسخ نامه استفاده شود

 6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف: پایه ی دهم :

الف) قبل از استراحت كافي ناشي از حضوردر مدرسه انجام تكاليف مفيدنيست.

ب) تكاليف هر روز در بعدازظهرهمان روزانجام شودوبه روز ديگر موكول نشود.

دررابطه با دانش آموزان پایه ی یازدهم:

الف) محدود نمودن ارتباط با دوستان

ب) در نظر داشتن مدت زماني معقول ومنطقي براي دانش آموزجهت حل تمرين

پ) هيچ گاه فرزند خود را در فرآيند آموزشي تنها نگذاريد واز طريق ارائه نوشيدني وموادخوراكي ، آنهارا همراهي كنيد.