دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
آقای محمد حسین باباعباسی