دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
مدیریت دبیرستان
 


مجید ترابی گودرزی - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی