دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
گزارش انتخاب هیات رئیسه 
 

باسمه تعالی

تاریخ : 97/7/8                                                                                  

پیوست:           -                                 گزارش برگزاری جلسه انتخابات هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

در اجرای آیین نامه انجمن اولیا و مربیان واحد های آموزشی ، گزارش برگزاری جلسه ی انتخابات هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه ، به شرح زیر ارسال می گردد .

 • اطلاعات جلسه اخذ رأی

   

  روز برگزاری جلسه : پنج شنبه

  تاریخ  جلسه : 1397/7/19

  ساعت : 8:30

  تعداد اعضای حاضرین : 6

  اسامی غایبین:

   

 • اسامی برگزیدگان عضو هیأت رئیسه ی انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه

   

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  سمت

  تعداد آراء مأخوذه در این جلسه

  ملاحظات

  1

  جناب آقای  ایرج علیزاده

  رئیس انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه

   

   

  2

  جناب آقای رامین محب دزفولی

  نایب رئیس انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه

   

   

  3

  جناب آقای محسن آقا بیک

  منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

   

   

   

 • مشخصات اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه به تفکیک سمت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

امضاء

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

امضاء

1

جناب آقای مجید ترابی

مدیر آموزشگاه

 

2

جناب آقای ایرج علیزاده

رئیس انجمن

 

3

جناب آقای حمید رضا اسماعیل زاده

معاون آموزشی

 

4

جناب آقای رامین محب دزفولی

نایب رئیس

 

5

جناب آقای داود میرزائی

معاون پرورشی

 

6

جناب آقای شکر الله کریمی

نماینده دبیران

 

7

جناب آقای محسن آقا بیک

منشی و رابط

 

8

جناب آقای شیرزاد داداشی

نماینده منتخب اولیا

 

9

جناب آقای فضل الله حسن پور

نماینده منتخب اولیا

 

10

جناب آقای مجتبی یزدیان

نماینده منتخب اولیا

 

11

سرکار خانم زهرا کاشانی

نماینده منتخب اولیا

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی رئیس انجمن اولیا و مربیان                                                                           نام ونام خانوادگی مدیر آموزشگاه

              آقای ایرج علیزاده                                                                                                                             مجید ترابی

                       امضاء                                                                                                                                        مهروامضاء