دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
گزارش انتخاب هیات رئیسه 

باسمه تعالی

تاریخ : 98/7/13                                                                                  

پیوست:           -                                 گزارش برگزاری جلسه انتخابات هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

در اجرای آیین نامه انجمن اولیا و مربیان واحد های آموزشی ، گزارش برگزاری جلسه ی انتخابات هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه ، به شرح زیر ارسال می گردد .

 • اطلاعات جلسه اخذ رأی

   

  روز برگزاری جلسه : پنج شنبه

  تاریخ  جلسه : 1398/7/13

  ساعت : 8

  تعداد اعضای حاضرین : 8

  اسامی غایبین:

   

 • اسامی برگزیدگان عضو هیأت رئیسه ی انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه

   

  ردیف

  نام ونام خانوادگی

  سمت

  تعداد آراء مأخوذه در این جلسه

  ملاحظات

  1

  جناب آقای  شیرزاد داداشی

  رئیس انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه

   

   

  2

  جناب آقای پیروز رئیسی

  نایب رئیس انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه

   

   

  3

  جناب آقای سیف الله طالب لو

  منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

   

   

   

 • مشخصات اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه به تفکیک سمت

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

امضاء

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

امضاء

1

جناب آقای مجید ترابی

مدیر آموزشگاه

 

2

جناب آقای شیرزاد داداشی

رئیس انجمن

 

3

جناب آقای مهدی طاهری

معاون آموزشی

 

4

جناب آقای پیروز رئیسی

نایب رئیس

 

5

جناب آقای داود میرزائی

معاون پرورشی

 

6

جناب آقای فرزاد روشنی

نماینده دبیران

 

7

جناب آقای سیف الله طالب لو

منشی و رابط

 

8

جناب آقای حمید رضا مرادی

نماینده منتخب اولیا

 

9

جناب آقای کورش حاجی نور محمدی

نماینده منتخب اولیا

 

10

جناب آقای سهیل ملکی مقدم

نماینده منتخب اولیا

 

11

جناب آقای غلامعلی گلشنی

نماینده منتخب اولیا

 

12

جناب آقای عباس جمالی

نماینده منتخب اولیا

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی رئیس انجمن اولیا و مربیان                                                                           نام ونام خانوادگی مدیر آموزشگاه

              آقای شیرزاد داداشی                                                                                                                         مجید ترابی

                       امضاء                                                                                                                                        مهروامضاء