دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
معاونت پرورشی دبیرستان
 

جناب آقای داوود میرزایی فوق لیسانس زیست شناسی دارای 25 سابقه در پست های معاونت آموزشی و پرورشی دبیرستان های مختلف