دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
  معاونت پرورشی دبیرستان  
دکتر داود میرزایی