دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
آقای قاضی میر سعید
  
     
 
     
آقای صلح جو