دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
آقای علی محمدی


 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير:آقای علی محمدی             نام درس : ریاضیات        پايه تحصيلي:  دهم                    سابقه آموزشي :28سال

 

1- روش تدريس دبير دركلاس:

الف) عنوان درسي  ب ) توجه كامل به درس گفتن مطالب به عنوان جزوه براي دانش آموزان   پ ) در ادامه درس نكته ها و حل تمرينات مربوط به درس ارائه شده براي دانش آموزان

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان

الف ) انتخاب دوستان مناسب ( آموزشي تربيتي ) براي خود درجهت آموزش بهتر  ب) در موقع تدريس توجه كامل به درس ويادداشت مطالب گفته شده    پ) انجام تمرينات كلاسي جهت آموزشي هرچه بهتر

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

الف) ايجاد فضاي آرام ومناسب براي فرزندشان  ب) ايجاد انگيزه وعلاقه براي فرزندشان ، رسيدگي به انجام دادن تكاليف  پ)هر ماه حداقل يكبار جهت رسيدگي به وضع درسي با دبيران مربوطه گفتگو داشته باشند.

4- چكونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

الف ) در سر كلاس خوب توجه كردن  ب ) درمنزل انجام تمرينات و تكرار آنها  پ ) استفاده از كتاب هاي آموزشي براي فهم هر چه بيشتر مطالب

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان

الف ) تكاليف درس آن روز  را همان روزانجام دهند تا يادگيري بهترو سريعترانجام شود و سپس درآخرهفته مرورمجدد تمرينات

وتكاليف موردنظر

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

الف ) رسيدگي برانجام دادن تكاليف                   ب) درنهايت انتظارات به موقع وبه جا از دانش آموزان

 

 
آقای علی خسروی
آقای علی خسروی