دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
آقای علی محمدی


 

 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير:آقای علی محمدی             نام درس : ریاضیات        پايه تحصيلي:  دهم                    سابقه آموزشي :28سال

 

1- روش تدريس دبير دركلاس:

الف) عنوان درسي  ب ) توجه كامل به درس گفتن مطالب به عنوان جزوه براي دانش آموزان   پ ) در ادامه درس نكته ها و حل تمرينات مربوط به درس ارائه شده براي دانش آموزان

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان

الف ) انتخاب دوستان مناسب ( آموزشي تربيتي ) براي خود درجهت آموزش بهتر  ب) در موقع تدريس توجه كامل به درس ويادداشت مطالب گفته شده    پ) انجام تمرينات كلاسي جهت آموزشي هرچه بهتر

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

الف) ايجاد فضاي آرام ومناسب براي فرزندشان  ب) ايجاد انگيزه وعلاقه براي فرزندشان ، رسيدگي به انجام دادن تكاليف  پ)هر ماه حداقل يكبار جهت رسيدگي به وضع درسي با دبيران مربوطه گفتگو داشته باشند.

4- چكونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

الف ) در سر كلاس خوب توجه كردن  ب ) درمنزل انجام تمرينات و تكرار آنها  پ ) استفاده از كتاب هاي آموزشي براي فهم هر چه بيشتر مطالب

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان

الف ) تكاليف درس آن روز  را همان روزانجام دهند تا يادگيري بهترو سريعترانجام شود و سپس درآخرهفته مرورمجدد تمرينات

وتكاليف موردنظر

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف

الف ) رسيدگي برانجام دادن تكاليف                   ب) درنهايت انتظارات به موقع وبه جا از دانش آموزان

 

 
آقای حسین صفاری

 

 
 

باسمه تعالي

فرم فرايند و روند فعاليت هاي آموزشي و راهبردي دبيران براي اوليا و دانش آموزان

دبيرستان هیات امنایی امام صادق (ع)

 

نام ونام خانوادگي دبير: آقای حسین صفاری             نام درس :   ریاضیات گسسته             پايه تحصيلي: دوازدهم          سابقه آموزشي : 34سال

 

1- روش تدريس دبير دركلاس:

ابتدا موارد مربوط به پايه هر درس را گفته ، سپس درس مربوط به هر فصل را توضيح داده و تمام تمرين هاي آن درس در كتاب كاردر كلاس حل مي شود وتمرين در منزل را بعداز بررسي در كلاس حل مي كنيم كه تعدادتمرينات اين كتاب چندين برابراز تمرينات كتاب مي باشد.

2- توقعات آموزشي دبير از دانش آموزان:

  انتظارمي رود تمام تمرين هاي داده شده درمنزل را خود دانش آموز حل كند و از روي كسي كپي نكند ودرس نامه را كامل به صورت مفهومي يادگرفته  وتمرينات حل شده دركلاس را نيز بخواند و امتحانات هر فصل چكيده ي ازمطالب درسي مي باشد ، آنها را كاملا مطالعه كند.

3- توقعات آموزشي دبير از اولياي محترم:  

شرايط مناسبي را براي دانش آموزان مهيا كنید تادر محيط آرام بتواند مطالعه كند وتاجايي كه ممكن است آنها را از دسترسي به كامپيوترمنع كنند تا تكاليف خواسته شده درمنزل را چك فرمايند در صورت داشتن مشكل  مورد را  دانش آموز به اينجانب انتقال دهند ، هر از چند گاهي  اولياي محترم به مدرسه مراجعه كنند تا از وضعيت دانش آموزخود اطلاع حاصل نمايند.

4- چگونگي مطالعه دانش آموزان درمنزل :   

ابتدا خواندن درسنامه مربوط به هر درس سپس حل مجدد تمرين هاي حل شده در كلاس و حل تمرينات در منزل

5- چگونگي انجام تكليف توسط دانش اموزان:

هرجلسه تمرينات و تكاليف مربوط به درس را حل كنند كه متعاقبا بعد از حل اين تمرينات تكاليف سخت تري به صورت پلي كپي به دانش آموزداده مي شود كه براي سطح بالابردن علمي دانش آموزان حل مي شود.

6- چگونگي نظارت اوليا بر انجام تكاليف:

در بند 3قيدشده است.