دبیرستان هیات امنایی امام صادق(ع)
     
HTML
 

چهارمين جلسه شوراي دبيران دبيرستان نمونه دولتي امام صادق (ع)

 

زمان :‌روز يكشنبه مورخه 92/10/1 در زنگ هاي تفريح

 

بررسي تصميمات جلسه قبل :

جلسه ملا قات بادبيران در قالب مجمع عمومي در تاريخ 18/9/92 برگزار گرديد . و 37 برگه انتقاد و پيشنهاد در يافت شده از والدين بعد از بررسي مديريت و رييس انجمن به مخاطبين ارجاع داده شد .

 

خلاصه مطالب مطرح شده در جلسه دبيران :

  • 1-در ايام امتحانات همكاران قبل از دانش آموزان در سر جلسه امتحان حاضر و با توزيع اوراق امتحاني مقدمات شروع در ساعت 8 را فراهم نمايند .
  • 2-طراحي از سوال و جزوه بوده و سوالات به چارچوب كتاب نزديك شود .
  • 3-سطح سوالات متوسط و متوسط رو به بالا بوده و مقدار كمي سوال جهت شناسايي دانش آموزان تاپ طراحي شود . (1.5 نمره)
  • 4-نمرات مستمر اميدي براي دانش آموزان ايجاد نمايد . فرصت جبران را از دانش آموزان نگيريم .
  • 5-همكاران در سرجلسه سكوت را رعايت نمايند و از دادن راهنمايي به دانش آموزان احتراز نمايند .
  • 6-همكاران در شروع امتحان راس ساعت 8 به توافق رسيدند و 8.30 رد گرديد .
  • 7-در فرصت باقي مانده تا امتحان همكاران محدوده امتحاني را به دانش آموزان متذكر شده و به تمرين روي مباحث مهم بپردازند .
  • 8-جناب آقاي خسروي : تايم اعلام شده از طرف دبيران بر مبناي مطالب گنجانده شده در سوالات باشد . تايم داده شده توسط مراقبین رعايت شده كه مورد اعتراض خانواده و دانش آموز قرار نگيرد .
  • 9-همكاران سوالات امتحاني را به همراه كليد تحويل دهند . به دو دليل:
  • 1-قرار گرفتن روي سايت در پايان برگزاري هر امتحان

  2-    ارجاع به گروه هاي آموزشي اداره